OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
 

§ 1
Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, zwanej w dalej "OWS", znajdują zastosowanie w odniesieniu do wszystkich umów sprzedaży lub dostawy mięsa i produktów mięsnych (zwanych dalej łącznie "Towarami") zawieranych pomiędzy Elite Food Sp. z o.o. zwaną dalej "SPRZEDAWCĄ" a jej kontrahentami tj. osobami fizycznymi będącymi przedsiębiorcami, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, zwanymi dalej "KUPUJĄCYM" bez względu na miejsce i kraj ich siedziby, czy miejsce i kraj zamieszkania.

§ 2

 • 1. Niniejsze OWS stanowią integralną część umów, o jakich mowa w § 1 powyżej.
 • 2. Zmiana lub wyłączenie poszczególnych postanowień OWS może nastąpić wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą SPRZEDAWCY pod rygorem nieważności.
 • 3. Warunki niniejsze obowiązują Strony przy wszystkich kolejnych transakcjach. W razie braku odrębnych pisemnych ustaleń, przyjęcie niniejszych OWS przez Kupującego w ramach pierwszej umowy ze Sprzedawcą do której będą mieć zastosowanie, uważa się za ich akceptację dla kolejnych umów oraz wszelkich związanych z nimi zdarzeń, czynności oraz dokumentów.
 • 4. Warunki niezgodne z niniejszymi OWS nie wiążą Sprzedającego, nawet, jeżeli nie zostały w sposób wyraźny zanegowane przez Sprzedającego. Warunki takie wiążą Sprzedającego, o ile wyrazi on pisemnie zgodę na odmienne uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków Stron. Błędy i oczywiste pomyłki nie są wiążące dla stron. W szczególności wyłączone jest akceptowanie jakichkolwiek „Ogólnych Warunków Zakupów” Strony Kupującej, lub innych warunków lub dokumentów o podobnym charakterze, w tym wszelkich wzorców umów lub regulaminów Kupującego, poprzez podpisanie przez Sprzedającego potwierdzenia zamówienia lub też jakichkolwiek innych dokumentów powołujących się na te warunki. Umowa może zostać zawarta przez Sprzedającego pod warunkiem, że zastosowanie będą miały wyłącznie niniejsze OWS, w szczególności nie będą miały zastosowania jakiekolwiek warunki przedstawione przez Kupującego (klauzula defensywna).

§ 3

 • 1. Zawarcie umowy sprzedaży lub dostawy Towarów następuje poprzez złożenie przez KUPUJĄCEGO zamówienia w formie o jakiej mowa w ust. 2 i jego przyjęcia przez SPRZEDAWCĘ w formie o jakiej mowa w ust. 3, bądź też z chwilą złożenia przez strony zgodnych oświadczeń woli w formie pisemnej w przedmiocie zawarcia umowy. Zamówienie Kupującego stanowi ofertę̨ w rozumieniu kodeksu cywilnego, a Kupujący związany jest złożonym zamówieniem tak długo jak długo go nie odwoła zgodnie z art. 662 KC, tj. do czasu potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego. Zamówienie złożone przez Kupującego w formie elektronicznej wiąże Kupującego bez względu na to, czy Dostawca potwierdzi jego otrzymanie. Wyłącza się̨ zastosowanie przepisów art.661 §1-§3 KC. Ewentualne potwierdzenie przez Sprzedającego samego faktu otrzymania zamówienia nie oznacza w żadnym przypadku potwierdzenia jego przyjęcia.
 • 2. Zamówienie KUPUJĄCY składać może pisemnie, faxem lub e-mailem.
 • 3. Zamówienie uważa się za przyjęte w momencie przesłania KUPUJĄCEMU potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez SPRZEDAWCĘ listem poleconym, faxem lub e-mailem. Brak potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego w terminie 7dni jest jednoznaczny z tym, że Umowa nie została zawarta. Wyłącza się̨ możliwość́ dorozumianego przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o którym mowa w art. 682 KC.
 • 4. Zawarcie umowy sprzedaży lub dostawy Towarów, w formie przewidzianej w ust. 1 i 2 powyżej, może być poprzedzone w szczególności: negocjacjami, zapytaniami Kupującego o ofertę, ofertami Sprzedającego, jednakże umowę uważa się za zawartą dopiero po spełnieni warunków o jakich mowa w ust. 1 i 2 powyżej.
 • 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany, względnie do uzupełnienia zamówienia lub umowy, jeśli na skutek braku odpowiednich produktów lub półproduktów pod względem ilościowym lub też asortymentowym nie może go/ jej zrealizować. Prawo to wiąże się również ze zmianą terminu dostawy.
 • 6. Jeżeli potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę różni się̨ od treści zamówienia złożonego przez Kupującego, zawarcie umowy następuje na zaproponowanych przez Sprzedającego warunkach, jeżeli Kupujący najpóźniej w terminie 48 godzin od dnia otrzymania tego potwierdzenia nie złoży wyraźnego sprzeciwu w formie pisemnej, faxem lub e-mail, pod rygorem nieważności.
 • 7. Jakiekolwiek zmiany Kupującego warunków zawartych w potwierdzeniu zamówienia wymagają̨ potwierdzenia przez Sprzedającego w formie pisemnej, faxem lub e-mail pod rygorem nieważności, a w przypadku umowy pisemnej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, i mają zastosowanie wyłącznie do danej transakcji handlowej.
 • 8. Ustne lub telefoniczne ustalenia mają moc wiążącą z chwilą ich wyraźnego potwierdzenia przez Sprzedającego w formie pisemnej, faxem lub e-mail, pod rygorem nieważności.
 • 9. Ogłoszenia, reklamy, katalogi oraz inne materiały reklamowe dotyczące Towarów oferowanych przez Sprzedającego mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zaś przedstawione przez Sprzedającego wzorce oraz próbki Towarów mają wyłącznie charakter materiałów poglądowych i wystawowych.

§ 4
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią OWS a treścią zaakceptowanego i potwierdzonego przez SPRZEDAWCĘ zamówienia lub treścią pisemnej umowy, zastosowanie mają postanowienia przedmiotowego zamówienia lub pisemnej umowy.

§ 5

 • 1. Zamówienie składane SPRZEDAWCY winno obligatoryjnie wskazywać:
  • rodzaj zamawianego Towaru;
  • ilość zamawianego Towaru;
  • termin realizacji zamówienia
  • cenę jednostkową oraz cenę łączną ( sumaryczną ) zamawianego Towaru,
  • termin płatności ceny sprzedaży;
  • miejsce wydania Towaru KUPUJĄCEMU
 • 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieścisłości lub błędy w zamówieniu, jednakże w miarę możliwości stara się je usunąć.

§ 6
KUPUJĄCY bez pisemnej zgody SPRZEDAWCY pod rygorem nieważności nie ma prawa przenieść praw wynikających z zawartej ze SPRZEDAWCĄ umowy sprzedaży Towarów.

§ 7

 • 1. Sprzedający na poniższych zasadach ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Towarów, chyba, że Sprzedający udzieli Kupującemu gwarancji na określone Towary. W tym ostatnim przypadku, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialność́ Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne jest wyłączona, a zasady gwarancji określa osobny dokument - „Warunki Gwarancji”.
 • 2. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi obejmuje wyłącznie wady istniejące już przed przejściem ryzyka na Kupującego lub wady powstałe z przyczyn tkwiących uprzednio w dostarczonym Towarze. Ciężar dowodu w tym zakresie ponosi Kupujący. Odpowiedzialność Sprzedającego nie obejmuje wad, o których Kupujący wiedział lub mógł się̨ przy zachowaniu należytej staranności dowiedzieć́ w chwili wydania Towaru.
 • 3. Sprzedający nie odpowiada w ramach rękojmi za uszkodzenia mechaniczne Towarów, w tym powstałe w transporcie (chyba że jest równocześnie przewoźnikiem lub organizatorem przewozu) oraz w wyniku niewłaściwego rozładunku, a także za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub niestarannego użytkowania lub przechowywania Towaru przez Kupującego lub osoby trzecie, jak również̇ powstałe z przyczyny niezawinionej przez Sprzedającego. Ponadto roszczenia Kupującego z tytułu rękojmi są̨ wyłączone w przypadku nieistotnych odchyleń od uzgodnionych cech i właściwości Towaru.
 • 4. KUPUJĄCEMU przysługuje prawo reklamowania Towaru lub opakowania, przy zachowaniu procedury opisanej w niniejszym paragrafie. SPRZEDAWCA kwalifikuje Towar lub opakowanie do reklamacji jedynie wtedy, gdy zachowano poniższą procedurę.
 • 5. Kupujący jest uprawniony do wystąpienia z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi tylko wówczas, gdy uczynił zadość obowiązkowi zbadania przedmiotu dostawy oraz obowiązkowi zawiadomienia Sprzedającego o dostrzeżonych wadach, zgodnie z poniższymi zasadami.
 • 6. Kupujący jest zobowiązany do starannego zbadania Towaru, w szczególności pod względem ilościowym i jakościowym bezpośrednio przy odbiorze oraz do ustalenia ewentualnych braków lub uszkodzeń przedmiotu umowy powstałych w trakcie transportu pod rygorem utraty uprawnień reklamacyjnych.
 • 7. W chwili odbioru towaru Kupujący ma obowiązek sprawdzić Towar pod względem rodzaju, ilości i jakości (ilość, materiał, cechy). Jeżeli w momencie odbioru towaru Kupujący stwierdzi różnicę ilościową pomiędzy Towarem dostarczonym, a opisanym w dokumentach przewozowych, lub też stwierdzi uszkodzenie Towaru, powinien wpisać swoje zastrzeżenia do dokumentu dostawy (przez co rozumie się między innymi list CMR). Niesprawdzenie Towaru w ten sposób lub nie zgłoszenie przez Kupującego zastrzeżeń jest jednoznaczne z utratą przez Kupującego wszelkich roszczeń z tytułu rękojmi przy sprzedaży.
 • 8. Kupujący, odbierający Towar własnym transportem, ma obowiązek kontrolowania i potwierdzenia własnoręcznym podpisem zgodności Towaru z zamówieniem pod względem rodzaju, ilości i jakości dokument jego dostawy, Jeżeli w momencie odbioru towaru Kupujący stwierdzi różnicę ilościową pomiędzy Towarem dostarczonym, a opisanym w dokumentach przewozowych, lub też stwierdzi uszkodzenie Towaru, powinien wpisać swoje zastrzeżenia do dokumentu dostawy. Niesprawdzenie Towaru w ten sposób lub nie zgłoszenie przez Kupującego zastrzeżeń jest jednoznaczne z utratą przez Kupującego wszelkich roszczeń z tytułu rękojmi przy sprzedaży.
  Odnośnie wad ukrytych, których nie można było wykryć zgodnie z procedurą opisaną w ust. 7 lub 8 powyżej Kupujący ma prawo zgłosić Sprzedawcy reklamację:
  a) towaru mrożonego w terminie 72 godzin od odebrania Towaru, za pomocą poczty elektronicznej lub pisemnie, pod rygorem utraty uprawnień KUPUJĄCEGO związanych z wadami Towarów. Po upływie 72 godzin od odebrania Towaru mrożonego rękojmia wygasa.
  b) towaru świeżego w terminie 24 godzin od odebrania Towaru za pomocą poczty elektronicznej lub pisemnie, pod rygorem utraty uprawnień KUPUJĄCEGO związanych z wadami Towarów. Po upływie 24 godzin od odebrania Towaru świeżego rękojmia wygasa.
 • 9. Zgłoszenie reklamacyjne, pod rygorem utraty uprawnień reklamacyjnych, musi zawierać:
  - precyzyjny opis wady Towaru lub opakowania;
  - wydruk temperatur od momentu załadunku aż do miejsca przechowania, chyba że przedmiot reklamacji stanowi wada opakowania;
  - protokół oględzin Towaru;
  - dokumentację zdjęciową;
  - dokumenty przewozowe Towaru podpisane przez kierowcę;
  - lokalizację Towaru w celu przeprowadzenia inspekcji przez SPRZEDAWCĘ.
 • 10. Dokumentacja zdjęciowa załączona do zgłoszenia reklamacyjnego powinna zostać wykonana w sposób umożliwiający stwierdzenie zaistnienia wady Towaru lub opakowania oraz w sposób umożliwiający identyfikację Towaru, w szczególności numeru partii.
 • 11. Odpowiedzialność SPRZEDAWCY za wady Towaru lub opakowania wygasa w razie wydania przez KUPUJĄCEGO Towaru osobie trzeciej, przed dokonaniem inspekcji Towaru przez SPRZEDAWCĘ.
 • 12. Podstawę rozpatrzenia reklamacji stanowi inspekcja przeprowadzona przez SPRZEDAWCĘ. W razie dokonania przerobu, utylizacji Towaru lub opakowania przed przeprowadzeniem inspekcji przez SPRZEDAWCĘ, odpowiedzialność SPRZEDAWCY za wady Towaru lub opakowania wygasa.
 • 13. W przypadku bezzasadnego zgłoszenia reklamacyjnego koszty czynności reklamacyjnych w całości ponosi KUPUJĄCY.
 • 14. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Sprzedający może według swego uznania: usunąć wadę, wymienić Towar na wolny od wad, odpowiednio obniżyć cenę reklamowanego Towaru. Wykonanie powyższych roszczeń wyczerpuje wszelkie roszczenia Kupującego wobec Sprzedającego – dalej idące roszczenia Kupującego z tytułu istnienia wad są wyłączone.
 • 15. Towary wymienione w związku z naprawą/wymianą wadliwego Towaru stają się̨ własnością̨ Sprzedającego.
 • 16. Z roszczeniami z tytułu rękojmi może wystąpić bezpośrednio wobec Sprzedającego tylko Kupujący; roszczenia te nie mogą̨ być przenoszone na osoby trzecie bez pisemnej zgody Sprzedającego pod rygorem nieważności.
 • 17. Sprzedający ma prawo wstrzymać się̨ wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu rękojmi do czasu uregulowania przez Kupującego wszelkich zaległych zobowiązań.
 • 18. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za towar bądź za jego cześć.
 • 19. Zgłoszenie roszczeń z tytułu rękojmi nie zwalnia Kupującego z obowiązku terminowego uiszczenia należności Sprzedającego wynikających z umowy i wystawionych faktur VAT.

§ 8

 • 1. Terminy dostaw będą określane przez Sprzedającego w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Kupującego lub ofercie Sprzedającego, jednak są one terminami szacunkowymi i niewiążącymi dla Sprzedającego.
 • 2. Termin dostawy liczony jest od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego lub zawarcia pisemnej umowy, nie wcześniej jednak niż̇ od dnia przekazania Dostawcy przez Kupującego wszystkich niezbędnych do należytej realizacji umowy dokumentów oraz informacji i uregulowania przez Kupującego wszelkich ewentualnych zaległości płatniczych wobec Sprzedającego oraz zapłaty przez Kupującego całości ceny bądź dokonania wymaganej przez Sprzedającego przedpłaty lub złożenia określonego przez Sprzedającego zabezpieczenia zapłaty.
 • 3. Niedotrzymanie przez Sprzedającego określonego terminu dostawy, za wyjątkiem skorzystania przez Sprzedajacego z uprawnienia przewidzianego w § 3 ust. 4, uprawnia Kupującego do odstąpienia od umowy jedynie wtedy, gdy Sprzedający pomimo pisemnego wyznaczenia przez Kupującego odpowiedniego terminu dodatkowego, nie krótszego niż 21 dni, nadal nie wykonał umowy. Kupujący może wykonać prawo odstąpienia od umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia następnego po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wykonania umowy, wyznaczonego Sprzedającemu, o którym mowa wyżej. Pomimo odstąpienia przez Kupującego od umowy, jest on zobowiązany do zapłaty na rzecz Sprzedającego wynagrodzenia za wykonaną już część zamówienia. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów powszechnie obowiązującego prawa w tym zakresie, Kupującemu, poza wyżej wskazanym prawem do odstąpienia od umowy, nie przysługują inne roszczenia, w szczególności roszczenie o odszkodowanie z tytułu opóźnienia.
 • 4. Termin dostawy ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania przeszkody zaistniałej na skutek okoliczności niezależnych od Stron tj. np. nieterminowej dostawy od producenta półproduktów, nieprzewidzianych i niezawinionych przez Sprzedającego zakłóceń w pracy (przestojów), problemów z zaopatrzeniem w surowce, zakłóceń pracy zakładu spowodowanych w szczególności przez ogień, wodę̨, awarie urządzeń produkcyjnych i maszyn, niedobór materiałów, energii, utrudnienia lub brak możliwości transportu, niedoborów pracowniczych również w przypadku, gdy okoliczności te wystąpią̨ u dostawców Sprzedającego lub ich poddostawców, opóźnień transportowych, szkód transportowych, ograniczeń czasowych w ruchu drogowym transportu ciężarowego, blokad dróg, czy zaistnienia siły wyższej. Przy czym, przez siłę wyższą rozumie się sytuację, w której wykonanie zobowiązania stało się niemożliwe na skutek okoliczności, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności zaś: wojny, pożaru, powodzi, mrozów uniemożliwiających świadczenie usług oraz dostawy zgodnie z uznanymi zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, ataku terrorystycznego, strajku, zakazów, nakazów bądź innych ograniczeń nałożonych przez władze państwowe lub samorządowe, zmiany przepisów prawa uniemożliwiającej wykonanie zobowiązań bądź powodującej, że ich wykonanie wiązałoby się z rażąco wysokimi kosztami, jak również wszelkie inne kataklizmy naturalne. W powyższych przypadkach Sprzedający uprawniony jest do przesunięcia terminu dostawy o okres trwania przeszkody oraz o odpowiedni okres niezbędny do wznowienia dostaw, o czym Sprzedający powiadomi Kupującego. Przed upływem wyżej wskazanego wydłużonego terminu dostawy Kupujący nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy. O ile jednak powyższe przeszkody spowodują̨ przekroczenie uzgodnionego terminu dostawy o co najmniej 3 miesiące zarówno Sprzedającemu jak i Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w niezrealizowanej części, przy czym Kupującemu prawo to przysługuje pod warunkiem bezskutecznego upływu dodatkowego terminu wyznaczonego wcześniej Dostawcy zgodnie z powyższym ust. 3 zdanie 1. Wyznaczenie dodatkowego terminu do wykonania dostawy oraz oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i zostać wysłane listem poleconym na adres Dostawcy podany w KRS pod rygorem nieważności.
  W powyższych przypadkach Kupującemu nie przysługują̨ jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze wobec Sprzedającego.
 • 5. Terminy dostawy uważa się̨ za dochowane, jeśli do upływu tych terminów zgłoszono gotowość Towarów do wysyłki, a w przypadku gdy towar ma być dostarczony przez Sprzedającego do uzgodnionego miejsca przeznaczenia, termin dostawy uznaje się̨ zachowany, jeżeli do czasu jego upływu Towary opuściły magazyn Sprzedającego.
 • 6. Kupujący zobowiązany jest do odbioru Towarów po informacji od Sprzedającego o gotowości Towarów do wysyłki, w terminie 5 (pięciu) dni roboczych (chyba, że umowa stanowi inaczej).
 • 7. Za brak odbioru Towarów w terminie o jakim mowa w ust. 6 powyżej, Sprzedający może obciążyć Kupującego kosztami powstałymi na skutek magazynowania Towarów.
  Towary są składowane na koszt i ryzyko Kupującego. Z tytułu powstałych kosztów Sprzedający może wystawić Kupującemu odrębną fakturę VAT. Jeśli składowanie odbywa się w magazynach Sprzedającego koszty składowania wynoszą nie mniej niż 0,01% wartości fakturowanej za każdy dzień składowania począwszy od daty zgłoszenia gotowości do wysyłki. Sprzedający ma prawo wyznaczenia kolejnego terminu odbioru, a po przekroczeniu tego terminu ma prawo sprzedaży lub dowolnego dysponowania Towarem. Sprzedaż lub inne rozdysponowanie Towarem nie zwalnia Kupującego od obowiązku zapłaty należności za Towary. Sprzedaż lub inne rozdysponowanie Towarem nie zwalnia Kupującego od obowiązku zapłaty należności naliczonej Kupującemu przez Sprzedającego z tytułu składowania.
 • 8. Jeżeli w toku wykonywania umowy okaże się, że realizacja umowy wymaga odbioru towaru przez Kupującego częściowo, Kupujący zobowiązuje się odbierać poszczególne towary w miarę ich przygotowania przez Sprzedającego. Każda dostawa częściowa stanowi odrębną transakcję i może być oddzielnie fakturowana przez Sprzedającego (wg. wyboru Sprzedającego). W przypadku, gdy Sprzedający wykona umowę̨ w części, uprawnienia Kupującego wymienione (w szczególności prawo odstąpienia) przysługują̨ w odniesieniu do niewykonanej części umowy.
 • 9. W przypadku jakiejkolwiek zmiany zamówienia lub umowy, termin dostawy biegnie na nowo od momentu potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zmienionego zamówienia lub umowy.
 • 10. W każdym przypadku niewywiązania się̨ przez Kupującego z wykonania jakichkolwiek obowiązków wynikających z zawartej umowy, Sprzedającemu przysługuje, niezależnie od innych wynikających z obowiązujących przepisów uprawnień, prawo do powstrzymania się̨ z wykonaniem jakiegokolwiek obowiązku Sprzedającego wynikającego z tej bądź innej umowy, w tym z obowiązku dostarczenia Kupującemu Towarów, do czasu należytego wykonania zobowiązania przez Kupującego.
 • 11. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dokonywać dostaw w uzgodnionych terminach, jednak dochowanie terminów dostawy uzależnione będzie od terminowego wywiązania się z zobowiązań umownych przez Kupującego, w tym terminu przyjęcia oferty lub złożenia ważnego zamówienia i podania niezbędnych informacji oraz terminowego wykonania zobowiązań kontrahentów lub poddostawców Sprzedającego służących realizacji zobowiązań umownych podjętych wobec Kupującego przez Sprzedającego. Wszelkie zmiany wymagane przez Kupującego mogą spowodować przedłużenie terminu dostawy. Towary uznaje się za dostarczone terminowo, jeśli zostaną przekazane do pierwszego przewoźnika albo, gdy zostaną zgłoszone, jako gotowe do wysyłki przed upływem uzgodnionego terminu dostawy w zakładzie Sprzedającego.
 • 12. Bieg terminu dostawy rozpoczyna się od dnia doręczenia Kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji lub uzgodnionej wpłaty zaliczki lub zadatku, w zależności od szczegółowych postanowień Stron. Jeżeli Kupujący nie wskazał miejsca dostawy, uważa się, że miejscem dostawy jest magazyn Sprzedającego w Gostyniu, a termin uważa się za zachowany, jeżeli w oznaczonym dniu towar przygotowano do wydania. Koszty przechowania towaru od tego momentu do czasu wydania ponosi Kupujący.
 • 13. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu, jeżeli przyczyną niedotrzymania terminu była siła wyższa lub inne okoliczności niezależne od Sprzedającego.
 • 14. Do chwili ustania przeszkody Sprzedający może wstrzymać lub ograniczyć dostawę względnie odstąpić od umowy.
 • 15. W przypadku wstrzymania lub ograniczenia dostawy, bieg terminu dostawy ulega zawieszeniu, co do całości lub części dostawy objętej wstrzymaniem, do chwili ustania przeszkody.
 • 16. W żadnej z wyżej wymienionych sytuacji nie uważa się, że Sprzedający nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązania i nie przyznaje się Kupującemu prawa do żądania odszkodowania lub kar umownych.
 • 17. W przypadku umowy o współpracy w zakresie stałych dostaw, każdą pojedynczą dostawę traktuje się jako odrębną umowę sprzedaży. Postanowienia niniejszych warunków o zawarciu umowy stosuje się odpowiednio.
 • 18. Jeżeli Sprzedający opóźni się z realizacją poszczególnej dostawy lub, jeżeli jej realizacja stanie się niemożliwa, Kupujący może odstąpić od umowy w zakresie pozostałych dostaw w terminie 1 tygodnia od zaistnienia ww. okoliczności, jednak bez prawa do żądania odszkodowania za szkodę jako poniósł w wyniku niezrealizowania dostaw przez Sprzedającego.
 • 19. Jeśli dostawa jest opóźniona z powodów leżących po stronie Kupującego lub jeśli nie zostanie odebrana przez Kupującego we właściwym czasie, Sprzedający wg własnego uznania i bez żadnej odpowiedzialności, ma prawo zmagazynowania Towarów na koszt i ryzyko Kupującego, zafakturowania kosztów na warunkach Ex WORKS i obciążenia Kupującego kosztami składowania. Jeśli składowanie odbywa się w magazynach Sprzedającego koszty składowania wynoszą nie mniej niż 0,01% wartości fakturowanej za każdy dzień składowania począwszy od daty zgłoszenia gotowości do wysyłki. Sprzedający ma prawo wyznaczenia kolejnego terminu odbioru, a po przekroczeniu tego terminu ma prawo sprzedaży lub dowolnego dysponowania Towarem. Sprzedaż lub inne rozdysponowanie towarem nie zwalnia Kupującego od obowiązku zapłaty należności za Towar. Sprzedaż lub inne rozdysponowanie Towarem nie zwalnia Kupującego od obowiązku zapłaty należności naliczonej Kupującemu przez Sprzedającego z tytułu składowania.

§ 9

 • 1. W przypadku braku odmiennych wyraźnych uzgodnień w formie pisemnej , fax lub e-mail, pod rygorem nieważności, dostawa Towarów następuje
  na warunkach EXW magazyn Sprzedającego w Gostyniu/ (według Incoterms 2010).
 • 2. Wydanie przez Sprzedającego zamówionego Towaru Kupującemu następuje w chwili przekazania zamówionego Towaru do odbioru przez Kupującego, pod warunkiem podpisania stosownych dokumentów odbiorczych.
 • 3. Miejscem wykonania świadczenia przez Sprzedającego (wydania przedmiotu umowy) jest miejsce dostawy Towarów, chyba że umowa stanowi inaczej.
 • 4. W przypadku braku odmiennych wyraźnych uzgodnień w formie pisemnej, fax lub e-mail, pod rygorem nieważności, ryzyko przypadkowej utraty
  lub uszkodzenia Towarów przechodzi na Kupującego z chwilą postawienia Towarów do dyspozycji zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu oraz § 5 ust 6-8, bez załadunku na jakikolwiek odbierający pojazd.
 • 5. W przypadku, gdy miejsce dostawy jest inne niż określone w ust. 1 powyżej, a Towar jest dostarczany Kupującemu za pośrednictwem zewnętrznego przewoźnika wybranego przez Sprzedającego, przejście na Kupującego wszelkich korzyści i ciężarów związanych z zamówionym Towarem oraz ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru następuje z chwilą wydania Towaru przewoźnikowi.
 • 6. W przypadku, gdy miejsce dostawy jest inne niż określone w ust. 1 powyżej, a Towar jest dostarczany Kupującemu transportem własnym Sprzedającego jego wydanie z chwilą podstawienia samochodu z transportem Towarów w miejscu dostawy, przy czym czynności rozładunkowe zapewnia Kupujący i ponosi za nie odpowiedzialność i koszty. Z chwilą podstawienia samochodu z transportem Towarów w miejscu dostawy niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego.
 • 7. Utrata lub uszkodzenie Towaru wydanego Kupującemu lub dostarczonego przez Sprzedającego na miejsce przeznaczenia nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty za sprzedany Towar.
 • 8. Koszt o obowiązek rozładunku Towarów spoczywa na Kupującym, niezależnie od tego kto ponosi koszt transportu i organizuje przewóz.
 • 9. Koszty transportu towaru oraz koszty jego ubezpieczenia w transporcie ponosi Kupujący. Wybór środka transportu w przypadku, o którym mowa w ust. 5 i 6 powyżej należy do Sprzedającego, o ile strony uprzednio nie postanowiły inaczej.

§ 10

 • 1. Wszystkie podane przez Sprzedającego ceny Towarów i usług w materiałach handlowych oraz materiałach promocyjnych są poglądowe. Ceny Towarów są ostatecznie ustalane w potwierdzeniu zamówienia lub pisemnej umowie.
 • 2. Ceny Sprzedajacego są cenami ex works magazyn Sprzedającego w Gostyniu (Incoterms 2010). Ceny te obejmują koszty załadunku, natomiast nie obejmują kosztów przewozu, ubezpieczenia w transporcie, rozładunku.
 • 3. W razie braku odmiennych pisemnych ustaleń Stron, podstawową formą zapłaty wynagrodzenia Sprzedającego jest przelew na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany
  w potwierdzeniu zamówienia lub umowie oraz na fakturze VAT.
 • 4. Faktury wystawione przez Sprzedającego stają się należne i wymagalne w terminie podanym na fakturze. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień zapłaty dokonanej gotówką, czekiem potwierdzonym lub dzień wpływu kwoty zapłaty na konto Sprzedającego; przy czym płatności uważa się za dokonane tylko w sytuacji ich dokonania w całości.
 • 5. Jeżeli termin zapłaty przypada na dzień wolny od pracy, zapłata może zostać dokonana następnego dnia roboczego.
 • 6. Faktura jest równocześnie pierwszym wezwaniem do zapłaty.
 • 7. Jakiekolwiek zaliczki lub przedpłaty uiszczone przez Kupującego na poczet przyszłych dostaw nie będą stanowić zadatku w rozumieniu Kodeksu cywilnego, chyba, że Sprzedający pisemnie pod rygorem nieważności potwierdzi konkretną wpłatę, jako zadatek.
 • 8. Jeżeli ustalone terminy płatności zostaną przekroczone, prawne następstwa opóźnienia (nie wywiązania się z płatności) mogą zostać podjęte bez zawiadomienia.
 • 9. Jeżeli Kupujący opóźnia się z zapłatą jednej lub kilku należności, Sprzedający może uzależnić realizację dalszych dostaw od uiszczenia zapłaty całej zaległości albo udzielenia przez Kupującego odpowiedniego zabezpieczenia zapłaty tych należności. Sprzedający może także odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W tej sytuacji, wszystkie zobowiązania Kupującego wobec Sprzedającego stają się natychmiast wymagalne, z dniem odstąpienia przez Sprzedającego od umowy.
 • 10. W rozliczeniach między Stronami wyłączone zostaje stosowanie jakichkolwiek wzajemnych potrąceń.

§ 11

 • 1. Towar dostarczany Kupującemu pozostaje własnością Sprzedającego do chwili uiszczenia przez Kupującego w całości ceny sprzedaży.
 • 2. W przypadku zgłoszenia Kupującemu przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Towaru będącego własnością Sprzedającego, Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedającego oraz podjąć wszelkie działania mające na celu ochronę praw Sprzedającego. W przypadku zaniedbania ww. obowiązku Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Sprzedającego.
 • 3. W przypadku zalegania przez Kupującego z zapłatą za Towar, Kupujący jest zobowiązany na żądanie Sprzedającego natychmiast i bezwarunkowo oddać Sprzedającemu dostarczony Towar w całości.
 • 4. Żądanie i odebranie Towaru przez Sprzedającego nie powoduje – o ile Strony nie ustaliły inaczej – odstąpienia przez niego od umowy dostawy, a jedynie stanowi zabezpieczenie realizacji przez Kupującego zobowiązań wobec Sprzedającego.
 • 5. Koszty dostarczenia (zwrotu) towaru Sprzedającemu ponosi Kupujący.

§ 12

 • 1. Poza przypadkami odstąpienia od umowy przewidzianymi przez kodeks cywilny strony mogą rozwiązać umowę za porozumieniem w formie pisemnej, fax, lub e-mail, pod rygorem nieważności. W przypadku rozwiązania umowy Sprzedający nie ma obowiązku przyjęcia z powrotem niewadliwego towaru będącego przedmiotem dostawy. Jeżeli jednak Sprzedający wyrazi zgodę na odstąpienie przez Kupującego od umowy i przyjęcie z powrotem produktów będących przedmiotem zamówień, koszt dostarczenia towaru, który ma być przyjęty z powrotem przez Sprzedającego ponosi Kupujący.

§ 13

 • 1. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszych OWS nie stanowią̨ inaczej, odpowiedzialność Sprzedającego opiera się̨ zawsze na zasadzie winy i ogranicza się̨ wyłącznie do przypadków winy umyślnej oraz rażącego niedbalstwa. Odpowiedzialność ta ogranicza się̨ zawsze do szkód będących normalnym, możliwym do przewidzenia i bezpośrednim następstwem działania lub zaniechania Sprzedającego. Wszelka dalej idąca odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy aniżeli przewidziana w OWS, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, jest wyłączona. W żadnym przypadku nie obejmuje ona w szczególności szkód pośrednich, szkód w postaci utraconych korzyści oraz strat produkcyjnych.
 • 2. Postanowienia powyższego ust 1. obowiązuje odpowiednio w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych innych niż z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności do roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych, z wyjątkiem roszczeń z tytułu odpowiedzialności za szkodę̨ wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz za szkodę̨ na osobie.
 • 3. W zakresie w jakim odpowiedzialność Sprzedającego zostaje wyłączona lub ograniczona, wyłączenie to lub ograniczenie znajduje zastosowanie do osobistej odpowiedzialności przedstawicieli ustawowych, pracowników i współpracowników Sprzedającego oraz osób, którym Sprzedający powierzył wykonanie zobowiązania.

§ 14

 • 1. Prawem właściwym dla niniejszych warunków i umów pomiędzy stronami jest wyłącznie prawo polskie. W kwestiach nie unormowanych postanowieniami niniejszych warunków stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.
 • 2. W przypadku sporządzenia umów i warunków zakupu w języku polskim i obcym, językiem autentycznym kontraktu jest język polski. W przypadku różnic pomiędzy polskojęzyczną wersją umowy a obcą, rozstrzygające znaczenie ma brzmienie wersji polskiej.
 • 3. Nieważność lub nieskuteczność któregokolwiek z postanowień niniejszego dokumentu nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień.
 • 4. Wszelkie oświadczenia kierowane do Sprzedającego w formie pisemnej należy doręczać listem poleconym na adres Sprzedającego podany w KRS pod rygorem nieważności, chyba że niniejsze OWS stanowią inaczej.
 • 5. Niniejsze OWS, w każdorazowo obowiązującej wersji, obowiązują̨ w stosunku do wszelkich umów zwartych po dniu 13.04.2018.
 • 6. Niniejsze OWS jak i wszelkie ich zmiany publikowane są̨ także w postaci elektronicznej na stronie internetowej Dostawcy www.elitefood.pl w sposób umożliwiający Kupującemu pobranie, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
 • 7. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków oraz zmiany umów pomiędzy stronami wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
 • 8. Miejscem wykonania umów pomiędzy Stronami jest Gostyń.
 • 9. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszych warunków oraz umów na nich opartych rozstrzygać będzie właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego.