Informacja o przetwarzaniu danych osobowych do Polityki Prywatności

Przetwarzanie danych osobowych   Jeżeli są Państwo naszym Klientem, Kontrahentem, Użytkownikiem strony internetowej, Adresatem bądź Nadawcą w korespondencji z nami bądź osobą przystępującą do rekrutacji, informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. W związku z tym pragniemy wykazać się otwartością i przejrzystością co do zakresu, celu i okresu przetwarzania Państwa danych osobowych, jak również przysługujących Państwu praw i sposobu ich realizacji, przedstawiając te informacje w niniejszej Polityce Prywatności.   Wszelkie dane osobowe przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych; dalej: „RODO”).   Administrator danych osobowych   W związku z realizacją zawartych z nami umów bądź działań zmierzających do zawarcia umowy, kontaktem telefonicznym i mailowym z naszym personelem, przystąpieniem do rekrutacji, jak również korzystaniem ze strony internetowej http://www.elitefood.pl i funkcjonalności tej strony, informujemy, że administratorem zebranych w ten sposób danych osobowych jest ELITE FOOD Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu, ul. Wrocławska 160, 63-800 Gostyń, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod nr KRS: 0000529800, NIP: 6211813826, REGON: 302855400.   W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się z nami kontaktować pod adresem naszej siedziby: Wrocławska 160, 63-800 Gostyń oraz mailowo pod adresem: sekretariat@elitefood.pl.   Zakres, cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych   Realizacja umowy   Jeśli zawarli Państwo z nami umowę, wówczas przetwarzamy Państwa dane osobowe (jeśli są Państwo osobą fizyczną, w tym prowadzącą działalność gospodarczą), jak również dane osobowe Państwa pracowników bądź innych osób, którymi posługują się Państwo przy wykonywaniu tej umowy.   W takim wypadku przetwarzamy: - imię i nazwisko lub nazwa firmy, - miejsce zamieszkania albo prowadzenia działalności gospodarczej, - inne dane identyfikacyjne wskazane w umowie (np. NIP, seria i numer dowodu osobistego), - dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu), - numer rachunku bankowego wskazany do rozliczenia z tytułu umowy, - imię i nazwisko pracownika/ podwykonawcy, jego stanowisko oraz służbowe dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu), - ewentualnie inne dane, jeśli są niezbędne do realizacji zawartej umowy.   Cel przetwarzania: Realizacja i rozliczenie zawartej umowy, jak również wykonanie ciążących na nas obowiązków wynikających z przepisów prawa   Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO   Działania zmierzające do zawarcia umowy   W przypadku podjęcia w stosunku do nas działań zmierzających do zawarcia umowy (np. zapytania ofertowego, negocjacji itp.) będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe w podanym przez Państwa zakresie, tj.: - imię i nazwisko lub nazwa firmy, - inne dane identyfikacyjne (np. NIP i inne dane rejestrowe), - stanowisko bądź pozycja w firmie, - dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu), - ewentualnie inne dane, które są niezbędne dla realizacji działań zmierzających do zawarcia umowy, bądź podane dobrowolnie.   Cel przetwarzania: Realizacja działań zmierzających do zawarcia umowy   Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w zakresie ewentualnego dobrowolnego podania danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych)   Kontakt przy użyciu formularza kontaktowego   Jeśli skontaktują się Państwo z nami przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej w zakładce Kontakt, będziemy przetwarzali następujące dane osobowe: - imię i nazwisko, - adres e-mail, - numer telefonu, - ewentualnie inne dane, które dobrowolnie podadzą Państwo w treści wiadomości.   Cel przetwarzania: Obsługa korespondencji kierowanej do nas przy użyciu ww. formularza, która stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu   Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w zakresie ewentualnego dobrowolnego podania danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych)   Kontakt telefoniczny lub mailowy   Jeśli skontaktują się Państwo z nami telefonicznie lub mailowo albo otrzymają od nas mailowo treść dotyczącą naszych spraw lub interesów, będziemy przetwarzali następujące dane osobowe: - imię i nazwisko, - adres e-mail lub numer telefonu, - ewentualnie inne dane przetwarzane w związku z kontaktem telefonicznym lub mailowym albo dobrowolnie podane w treści wiadomości mailowej bądź rozmowie telefonicznej.   Cel przetwarzania: obsługa telefoniczna albo korespondencji lub kierowanie do adresatów treści dotyczących naszych spraw i interesów, co stanowi realizację naszych prawnie uzasadnionych interesów   Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w zakresie ewentualnego dobrowolnego podania danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych)   Korzystanie z naszej strony internetowej i funkcjonalności tej strony   Nasza strona internetowa (http://www.elitefood.pl), podobnie jak większość innych stron, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby zapewnić Państwu jak najlepsze usługi. Pełna informacja dotycząca wykorzystania plików cookies znajduje się w niniejszej Polityce Prywatności w zakładce Polityka Cookies. Odwiedzając naszą stronę internetową, odnotowujemy ponadto Państwa adres IP oraz wszelkie ruchy i operacje na stronie dla celów analitycznych i statystycznych.   Cel przetwarzania: Zapewnienie użytkownikowi strony internetowej prawidłowego wyświetlania witryny i wszystkich jej funkcjonalności, a także realizacja celów statystycznych i analitycznych, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu   Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, z kolei w zakresie dobrowolnego podania nam danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych)   Rekrutacja W przypadku przesłania nam dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) dla celów rekrutacyjnych możemy przetwarzać dane osobowe zawarte w tych dokumentach, takie jak: - imię (imiona) i nazwisko, - datę urodzenia, - dane kontaktowe, takie jak: adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania lub korespondencyjny, - informacje o wykształceniu, - informacje o kwalifikacjach zawodowych, - informacje o przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.   Możemy przetwarzać również inne dane, które zostaną dobrowolnie przez Państwa podane w procesie rekrutacyjnym, m.in. wizerunek utrwalony na zdjęciu, informacje o zainteresowaniach. Jednocześnie informujemy, iż nie przetwarzamy żadnych informacji o stanie zdrowia bądź innych informacji, stanowiących szczególne kategorie przetwarzania danych osobowych bez wyraźnej zgody osoby, której te dane dotyczą.   Cel przetwarzania: Przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego   Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zw. z art. 221 § 1 Kodeksu pracy, a w zakresie dobrowolnego podania danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych). Ustalenie, dochodzenia i obrona roszczeń   Zebrane od Państwa dane osobowe możemy przetwarzać również w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, które mogą powstać na tle realizowanej umowy, działań zmierzających do zawarcia umowy, kontaktu z nami bądź innych działań albo zaniechań powodujących ryzyko odpowiedzialności prawnej. W takiej sytuacji będziemy przechowali Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji ww. celów.   Cel przetwarzania: Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń, co stanowi realizację naszych prawnie uzasadnionych interesów   Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f RODO   Okres przechowywania danych osobowych   Wszelkie dane osobowe przetwarzamy wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, określonych powyżej, tj.: - w przypadku przetwarzania danych dla celów realizacji zawartej umowy – dane będą przez nas przetwarzane przez okres obowiązywania tej umowy; - w przypadku przetwarzania danych dla celów realizacji działań zmierzających do zawarcia umowy – dane będą przez nas przetwarzane przez okres prowadzenia rozmów w przedmiocie zawarcia umowy, negocjacji, odpowiedzi na zapytanie ofertowe i czas związania się złożoną albo przedstawioną ofertą bądź innych działań mających na celu zawarcie z Państwem określonej umowy; - w przypadku kontaktu za pomocą formularza kontaktowego albo kontaktu drogą telefoniczną lub mailową – dane będą przez nas przetwarzane przez czas trwania obsługi korespondencji bądź rozmów, realizacji naszego lub Państwa interesu, żądania czy zapytania, w związku z którym prowadzona jest korespondencja albo rozmowa, aż do zamknięcia sprawy; - w przypadku korzystania z naszej strony internetowej i funkcjonalności tej strony – pewne dane (pliki cookies) będą przez nas przetwarzane do czasu zamknięcia sesji, z kolei pozostałe dane, jeśli będą przetwarzane, będziemy przechowywali przez okres 3 lat, chyba że wcześniej ustanie cel ich przetwarzania (działania statystyczne i analityczne); - w przypadku przystąpienia do rekrutacji – dane będą przez nas przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego (aż do jego zakończenia). W przypadku gdy została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji również przyszłych procesów rekrutacyjnych dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych w okresie 6 miesięcy od dnia przekazania nam danych osobowych.   Po wyżej wskazanych okresach możemy przechowywać Państwa dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń mogących powstać na tle realizowanej umowy, działań zmierzających do zawarcia umowy, kontaktu z nami bądź innych działań albo zaniechań powodujących ryzyko odpowiedzialności prawnej. W takiej sytuacji Państwa dane osobowe, niezbędne do realizacji ww. celu, będą przez nas przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń.   Odbiorcy danych osobowych   Przetwarzane dane osobowe chronimy przed dostępem osób nieuprawnionych. Jednakże Państwa dane osobowe mogą być ujawniane i przekazywane podmiotom, z którymi współpracujemy przy realizacji celów przetwarzania. Odbiorcami Państwa danych osobowych może być: - firma informatyczna, która zapewnia nam obsługę serwisową naszego systemu informatycznego; - firma księgowa; - kancelaria prawna lub firma doradcza w zakresie obsługi prawnej, finansowej, podatkowej itp.; - firma audytorska; - firma dostawcza, kurierska bądź spedycyjna, realizująca dostawy do naszych klientów oraz kontrahentów; - administratorzy portali rekrutacyjnych, jeśli rekrutacja prowadzona jest z wykorzystaniem takich portali, np. Pracuj.pl, eRecruiter, OLX; - inny podmiot świadczący usługę lub usługi, które są niezbędne przy realizacji celów przetwarzania określonych w niniejszej Polityce Prywatności.   Prawa osób, których dane są przetwarzane   W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do danych osobowych;sprostowania danych osobowych, np. w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne;cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, w zakresie, w którym dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych;niepodlegania decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.   W przypadku, gdy sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, w szczególności RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jednakże przed podjęciem takiego działania, celem wyjaśnienia wątpliwej kwestii dotyczącej ochrony Państwa danych osobowych zalecamy kontakt z nami: w naszej siedzibie pod adresem Wrocławska 160, 63-800 Gostyń albo mailowo pod adresem: sekretariat@elitefood.pl.   Informacja o wymogu podania danych   W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy oraz wykonania obowiązków prawnych, podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne do zawarcia, wykonania i rozliczenia takiej umowy. Brak podania danych osobowych może skutkować odmową zawarcia takiej umowy.   W przypadku podejmowania działań zmierzających do zawarcia umowy podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem podjęcia przez nas rozmów mogących prowadzić do zawarcia określonej umowy czy też samej odpowiedzi na Państwa zapytanie. Brak podania tych danych może skutkować naszą odmową udzielenia odpowiedzi bądź prowadzenia rozmów w przedmiocie potencjalnego zawarcia umowy.   W przypadku kontaktu z nami podanie danych jest niezbędne do zapewnienia nam możliwości porozumiewania się z Państwem oraz załatwienia Państwa sprawy. Brak podania tych danych będzie skutkował odmową udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie bądź brakiem możliwości realizacji Państwa interesu.   W przypadku korzystania z naszej strony internetowej oraz jej funkcjonalności podanie przez Państwa danych w ramach sesji użytkownika (pliki cookies) jest dobrowolne, jednakże brak ich podania może ograniczyć, a nawet wyłączyć możliwość prawidłowego wyświetlania strony internetowej oraz korzystania ze wszystkich funkcjonalności tej strony. Z kolei podanie pozostałych danych w ramach korzystania z naszej strony internetowej jest niezbędne dla realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci działań analitycznych i statystycznych. Brak podania tych danych nie wpłynie na możliwość korzystania ze strony internetowej ani funkcjonalności tej strony, lecz ograniczy bądź pozbawi nas realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu. Mają jednak Państwo pełne prawo do niepodawania tych danych.   W przypadku przystąpienia do procesu rekrutacyjnego niezbędne jest podanie danych osobowych, o których mowa w art. 221 § 1 Kodeksu pracy.   W pozostałych przypadkach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności podanie przez Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.